Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Rodzicielska Biblioteczka Laicka

Nowelizacja rozporządzenia o religii/etyce w szkole.

Peter Herl, Nieco-Dziennik Etyczny nr 1

Peter Herl, Nieco-Dziennik Etyczny nr 1

Dowiedziałam się właśnie i przekazuję natychmiast, że nowelizacja rozporządzenia o organizowaniu lekcji religii/etyki w szkole uległa zmianie i jest w nim paragraf, który stanowi znaczącą modyfikację dla dzieci z "zerówek"! Drugą skandaliczną zmianą jest opieka nauczycieli nad dziećmi w czasie rekolekcji!

Ważniejsze zmiany wytłumaczone i niektóre omówione poniżej. Pod omówieniami tekst rozporządzenia z gwiazdkami, odsyłającymi do omówień.

 I: Zmiana dot. zerówek jest kluczowa. Dawniej ustawa brzmiała: 1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej «szkołami», organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki. Po zmianie na :
W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  zorganizowanie etyki w zerówce, będącej odziałem przedszkolnym w szkołach staje niemożliwe zgodnie z prawem!

 II : Tekst poprzedni "Uczniom, których rodzice lub którzy sami wyrażą takie życzenie zgodnie z § 1 ust. 1, szkoła organizuje zajęcia z etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkole zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty., gdzie 

art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty to. "organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu;" ( art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. ) na

 art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. "warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki, uwzględniające możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiązujących warunków działania i organizacji szkół i placówek;" ( art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. )

III: Art 56 z roku  1991 wyglądał następująco: .

1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
3. W szkołach i placówkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 6, oraz w szkołach i placówkach, w których nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i rady rodziców, o których mowa w ust. 2.

Zastąpiony Art. 86.z roku 2016

1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
3. W szkołach i placówkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 6, oraz w szkołach i placówkach, w których nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i rady rodziców, o których mowa w ust. 2.

IV: paragraf ten brzmiał: Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania) lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Czy skreślenie nawiasu spowoduje dowolność nauczanych treści u maluchów?!

V: poprzednio brzmienie tego artykułu nakazywało opiekę nad uczniami uczęszczającymi na rekolekcję katechetom i kościołowi, od teraz odpowiedzialna jest za nich świecka szkoła publiczna, co może prowadzić do poważnych nadużyć, w postaci nacisków na innych nauczycieli, aby uczestniczyli w rekolekcjach. Mogą odmówić, powołując się na wolnosć sumienia." Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów – może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania." https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczace-organizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.html

Cenna uwaga którą mi podesłała Asia W-Sz to przepis z Karty Nauczyciela: "Karta Nauczyciela (ustawa) - czyli akt wyższego rzędu dla rozporządzenia - mówi, że nauczyciel ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo ucznia w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (Art.6). Rekolekcje to nie zajęcia organizowane przez szkołę, tylko przez związek wyznaniowy. " Dzięki!

Poprzednie brzmienie: Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.

Obecne: W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. 

VI: Ponadto możliwe jest urządzanie rekolekcji w każdymi innym dowolnym terminie, przy ponownej odpowiedzialności nauczycieli! : Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie.

VII: Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej niż jednego kościoła lub innego związku
wyznaniowego, powinny one dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji. -
Ciekawa jestem, jak pogodzić niezwykle ruchome muzułmańskie lub żydowskie święta z katolickimi. Wiadomo, katolicka większość przeważy, tylko dlatego, że jest większością... Złudne wolność, równość, braterstwo...

 

Tekst ten wygląda następująco:

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r.
Poz. 1147
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 7 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,
1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 155, z 1993 r. poz. 390, z 1999 r. poz. 753
oraz z 2014 r. poz. 478) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, *
zwanych dalej „przedszkolami”, organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych
i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki:
1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców;
2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności
o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia. W szkołach zajęcia
religii i etyki uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć.”;
2) w § 3 w ust. 1 wyrazy „programy dopuszczone do użytku w szkole zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a
ust. 8
” zastępuje się wyrazami „programy nauczania dopuszczone do użytku w danej szkole zgodnie z art. 22a ust. 6”;*
3) w § 7 w ust. 3 wyrazy „art. 56 ustawy o systemie oświaty” zastępuje się wyrazami „art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia *
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)”;
4) w § 8 w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „(właściwych dla danego poziomu nauczania)”;   *
5) w § 9 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „ze sprawowania” zastępuje się wyrazem „zachowania”;
6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia
trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku
wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. *
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
(Dz. U. poz. 1903).
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1147
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie.*
3. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez organizujących rekolekcje na co
najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji.
4. Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej niż jednego kościoła lub innego związku
wyznaniowego, powinny one dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji. *
5. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również inny termin rekolekcji, są przedmiotem
odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.”.
§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczące:
1) publicznych szkół podstawowych – stosuje się odpowiednio do dotychczasowych publicznych gimnazjów oraz klas
dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,
2) publicznych szkół ponadpodstawowych – stosuje się odpowiednio do dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych
oraz klas dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych
– do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska

Teksty ustaw:

z 1991 o systemie oświaty: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425

Rozporządzenie MEN z 1992 po nowelizacji z 2014, które obowiązywało do tego roku a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Prawo oświatowe z 2016 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/1

Rozporządzenie MEN z 2017 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1147/1

Komentarze i dopiski mile widziane.

Peter Herl, Nieco-Dziennik Etyczny nr1
Peter Herl, Nieco-Dziennik Etyczny nr1

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article